စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, October 11, 2011

Windows 8 Keyboard Shortcuts

RFF : ေ၀ဟင္ေအာင္
http://www.wlug.net/wp-content/uploads/2011/09/Windows-8.jpg
သိပ္မေ၀းေတာ့ အခ်ိန္ကာလတခုမွာ က်ေနာ္တို႕ အသံုးျပဳလာရေတာ့မယ့္ Windows 8 ရဲ႕ Shortcuts key ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလံုး အသံုးမျပဳရေသးရင္ေတာင္မွာ တခ်ိန္ခ်ိန္ အသံုးျပဳလာရေတာ့မွာမို႕ ႀကိဳၿပီးေတာ့ တင္ထားေပးလိုက္ပါတယ္။
Windows 8 Global Shortcuts
WIN + C – Open a simplified “Start” menu and set the date and time. ( Start Menu က အခ်ိန္ေတြ နာရီေတြကို ျပရန္)
WIN + Q – Look for the application. (Software ေတြကို ရွာရန္)
WIN + W – Search on the parameters of the system.(Search ေအာက္ေန ရွာရန္)
WIN + I – Open set (ဖြင့္ရန္)

WIN + Spacebar  –  Switch input language and keyboard layout ( အဂၤလိပ္-ျမန္မာစာ စာရိုက္ရန္)
WIN + Y  –  Temporarily peek at the desktop (Desktop ကို ဖြင့္ရန္)
WIN + O  –  Lock device orientation ( monitor ကို ရွိန္းရန္)
WIN + V  –  Cycle through toasts
WIN + Shift + V  –  Cycle through toasts in reverse order
WIN + Enter  –  Launch Narrator
WIN + PgUp  –  Move tiles to the left
WIN + PgDown  –  Move tiles to the right
WIN + Shift + .  –  Move the split to the left
WIN + .  –  Move the split to the right
WIN + F  –  Open File Search App
WIN + I  –  Open Settings charm
WIN + K  –  Open Connect charm
WIN + H  –  Open Share charm
WIN + Z  –  Open App Bar
Windows 8 Explorer Shortcuts (Hotkeys)
Alt + A – Open the “special features”
Alt + C + O – Copy the selected items.
Alt + C + P – copy the path to the file / folder.
Alt + C + F – Copy the folder (use the drop-down list)
Alt + D – Delete the selected.
Alt + E – Edit the selected files.
Alt + H – Show the history of file versions. I think the mechanism will be used by shadowing.
Alt + M – Move the files (using the drop-down list).
Alt + N – Create a new folder.
Alt + P + S – insert label
Alt + P + R – Open properties.
Alt + P E – Open With …, select the application again using a drop-down list.
Alt + S + A – Select all.
Alt + S + N – Deselect.
Alt + S + I – Invert the selection.
Alt + R – Rename a selected file (s).
Alt + T – Cut
Alt + V – Paste.
Alt + W – Create a new document; choose the template – using the drop-down list.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...