စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 24, 2011

Wifi Hack Software မ်ားစုစည္းမႈ

  
Tools for Windows and Linux also some nice extra tools !
Wifi Windows Hacks:
+ Aircrack
+ Wireshark
+ Ettercap
+ Netstumbler
+ Airsnare
+ WIFIfofum
+ Wdriver
+ Pong
+ CommView
+ Airsnort
+ AiroPeek
+ Knsgem 2
+ Aptools
Wifi Linux Hacks:
+ Airpwn
+ WEPcrack
+ Prismstumbler
+ WIFIscanner
+ Airfart
+ Magicmap
+ WPA-cracker
+ Wellenreiter
+ Void
+ Kismet
+ Cowpatty
+ WIFIzoo

100% testing and woking perfectly !
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...