စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

Vulnerability Assessment Tool: RETINA
Take advantage of this free vulnerability scanner powered by the renowned Retina Network Security Scanner technology. Much more than a stripped down “free trial” product, Retina Community gives you powerful vulnerability assessment across your environment to strengthen security and compliance. The free Retina Community product includes these capabilities:
  • Vulnerability assessment across operating systems, applications, devices, and virtual environments
  • Zero-day vulnerability identification
  • SCAP configuration scanning
  • Integrated vulnerability updates and alerting
  • Detailed vulnerability and executive-level reporting
  • Report export to XML, CSV, and PDF
  • Online support and resources from eEye’s research team
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...