စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 30, 2011

Ultimate Boot CD

 1. Ultimate Boot CD contains tons of free utilties enabling you to:
 2. Reset a password in windows 2000/XP
 3. Diagnose a harddisk to test if it's still good
 4. Copy a partition to a new partition on a new harddrive.
 5. Completely wipe out a harddisk by zero'ing out all data.
 6. Run a plethora of memory testing utilities.
 7. Run a few linux rescue disks
 8. Get detailed hardware report of computer system
 9. Run a virus scanner on an infected system.                
 10.  Screenshots of each program
  Mainboard Tools 1/2
  Mainboard Tools 2/2      
 11. Download ubcd511.iso [360MB] Burn the .iso image with dvddecrypter in windows.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...