စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, September 19, 2011

Windows 8 မွာ Shutdown, Restart နဲ ့ Sleep ကုိဘယ္လုိလုပ္မလဲ...

ဖတ္ရတာသိပ္မခက္ခဲတာနဲ ့မူရင္းအတုိင္းတင္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ား...

Source: http://www.wlug.net/3363/how-to-restart-shut-down-or-sleep-windows-8-developer-build/

Method 1 : Shut Down Using Start Panel

Step 1: Mouse over Start Button and Click on Settings to bring up Metro Settings Menu. If you are using Windows 8 in Metro UI Mode –  take your mouse to bottom left hand corner to reveal Start Panel.
Or
Press Win + I to bring up the Metro Settings Menu.

Step 2: Look for Power Button in bottom right hand corner. Click on it and select the appropriate Power Option.

Method 2:  Shut Down Using Classic Ctrl + Alt + Del Combination 

If you are too lazy to use the first method to shut down your windows 8 computer then you can use  the Ctrl+Alt+Del combination to bring up option menu.

Click on Shut Down Icon at the bottom right hand corner of screen and select the appropriate options. The best part about this method is that it will work regardless of whether you are using Windows 8 in Metro UI Mode or Desktop Mode.

Method 3: Shutdown Using Classic Alt + F4 Combination in Desktop Mode

Switch to  Desktop Mode in Windows 8 in press the  Alt + F4 keys simultaneously to bring up an Shut Down . Select the appropriate option from the drop down menu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...