စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

Adobe Photoshop CS5 Extended Crack And Serial Keys


Download the crack from here

Almost done. Open Photoshop. There will be a window asking for a serial number. Use one of these:
1330-1036-2793-5476-2605-5729
1330-1193-9982-0310-7670-2199
1330-1470-0441-6829-3063-2553
1330-1976-0892-7993-3728-5629
1330-1527-2207-3657-2876-1004
1330-1361-6390-5309-5916-6481
1330-1614-6955-3965-0930-9043
Update:- Links Updated Cheers :D
For 32 bit systems (link 1)
For 64 bit systems (link 1)
For 32 bit systems (link 2)
For 64 bit systems (link 2)


And during installation put the serial number if asked any given above. I have updated them also. Cheers!

For Invalid Serial Number Problem Apply The Crack Given according to your OS.

Crack Procedure for 32 bit system:-

Go to your Photoshop Installation Directory (Most Probably " C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5 " and Replace The amtlib.dll with the new one given in the crack as you downloaded above.

Crack Procedure for 64bit system:-

For 64 bit versions of Windows such as Win 7 x64 two copies of amtlib.dll must be replaced. (backup your original amtlib.dll)

First the 32-bit crack (download from above) amtlib.dll must be copied to "X:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5\" overwriting the file that is there. (Important: Please again note that replace x86 amtlib.dll with 32-bit crack, NOT 64-bit.

Now afterwards patched 64-bit crack (download from below) amtlib.dll should be copied to "X:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5 (64 Bit)\" (Important: Please again note that replace x64 amtlib.dll with 64-bit crack, NOT 32-bit).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...