စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, September 22, 2011

Blink hacker group ဖ်တ္သိမ္းမယ္။

BHG, Blink Hacker Group အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင္႔ရရွိေရးႏွ
င္႔ နည္းပညာေထာက္ပံ႔ေရးအစီအစဥ္အရ ကာလတခုအေနျဖင္႔ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနျခင္းေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊ ပိတ္ဆို႔ထားသည္႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင္႔ေပးျခင္းေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျမန္ႏႈန္းျမင္႔လာေစရန္ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာျမဳပ္ႏွံ၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင္႔ BHG-Blink Hacker Group အား ဖ်က္သိမ္းေတာ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ BHG အေနျဖင္႔ ျမန္မာ႔အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင္႔တြင္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုလည္း  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေတာ႔မည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (မည္႔သည္႔စာမ်က္ႏွာက္ိုမွ) မ်ားကုိလည္း တိုက္ခုိ္က္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။

BHG အား အစဥ္တစိုက္လက္ခံအားေပးသူမ်ားႏွင္႔ နည္းပညာပံ႔ပိုးကူညီသူမ်ားအား BHG မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိျပီး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဂါရ၀ျပဳႏႈတ္ဆက္အပ္ပါသည္။
ေနာက္ေနာင္တြင္ BHG ႏွင္႔  ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ ကိစၥမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေတာ႔မည္ မဟုတ္ဘဲ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႔ မိမိတုိ႔စြန္႔လႊတ္ခဲ႔ရသည္မ်ားကို ေထာက္ထားျပီး နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို BHG မွ ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

Admin Group

--
Best Regards!
BHG- Blink Hacker Group
www.blinkhackergroup.net

Mail share by SBSangpi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...