စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, October 21, 2011

Regedit ျဖင့္နည္းနည္းေလာက္ျပင္ျကည့္ရေအာင္

၁။ Regedit ကို ဖြင့္ပါ။
၂။ HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/CurrentVersion/Policies/Explorer ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ
၃။ "Explorer" Key ေအာက္တြင္ Right Click -> New -> DWORD Value
၄။ ထို္ အသစ္ရလာေသာ DWORD Value အမည္ကို "NoRun" ဟုေျပာင္းပါ။
၅။ ထုိေနာက္ ၄င္း၏ တန္ဖိုးကို "1" ေျပာင္းလိုက္ပါ။
၆။ Restart လုပ္ပါ။
၇။ StartMenu မွာ Run မရွိေတာ့တာကို ျမင္ရမွာပါ။

ထိုအတူ "NoRun" အစား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ Value Name ေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


NoDeletePrinter: Disables Deletion of already installed Printers

NoAddPrinter: Disables Addition of new Printers

NoRun : Disables or hides the Run Command

NoSetFolders: Removes Folders from the Settings option on Start Menu (Control Panel, Printers, Taskbar)

NoSetTaskbar: Removes Taskbar system folder from the Settings option on Start Menu

NoFind: Removes the Find Tool (Start >Find)

NoDrives: Hides and does not display any Drives in My Computer

NoNetHood: Hides or removes the Network Neighborhood icon from the desktop

NoDesktop: Hides all items including, file, folders and system folders from the Desktop

NoClose: Disables Shutdown and prevents the user from normally shutting down Windows.

NoSaveSettings: Means to say, 'Don't save settings on exit'

DisableRegistryTools: Disable Registry Editing Tools (If you disable this option, the Windows Registry

Editor(regedit.exe) too will not work.)

NoRecentDocsHistory: Removes Recent Document system folder from the Start Menu (IE 4 and above)

ClearRecentDocsOnExit: Clears the Recent Documents system folder on Exit.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...