စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

လုိအပ္လာရင္အသင့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔ Samsung Secret Codes

လုိအပ္လာရင္အသင့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔ပါ...............

*#06# -> Show IMEI


*#9999# -> Show Software Version


*#0837# -> Show Software Version (instructions)


*#0001# -> Show Serial Parameters


*#9125# -> Activates the smiley when charging.

*#9998*228# -> Battery status (capacity, voltage, temperature)


*#9998*246# -> Program status


*#9998*289# -> Change Alarm Buzzer Frequenc

y
*#9998*324# -> Debug screens


*#9998*364# -> Watchdog


*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.


*#9998*427# -> Trace Watchdog


*#9998*523# -> Change LCD contrast - Only with version G60RL01W


*#9998*544# -> Jig detect


*#9998*636# -> Memory status


*#9998*746# -> SIM File Size


*#9998*778# -> SIM Service Table


*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error. *#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN


*#9998*837# -> Software Version


*#9998*842# -> Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.


*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected


*#9998*872# -> Diag


*#9998*947# -> Reset On Fatal Error


*#9998*999# -> Last/Chk

*#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)


*#9998*9999# -> Software version

*0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
*0002*?# -> unknown
*0003*?# -> unknown

SP-unlock SGH-600 and SGH 2100

*2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES the Security Lock and formats The Mobile's Chipset )

But also changes IMEI to 447967-89-400044-0, To restore your old IMEI use the IMEI program found on the software page.


*2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset ( does not change the securitu CODE )


These codes has been tested with version FLD_2C6 G60SB03X of Samsung SGH-600You can try these in case you downloaded corrupted or incompatible Java midlets or other media, which are causing problems with the phone.
*2767*JAVA# Java Reset and (Deletes all Java Midlets)
*2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds and Pics)
*2767*WAP# Wap Reset
*2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
*2767*FULL# Reset Full EEPR0M (Caution)
For example : *2767*JAVA# would be keyed in as *2767*5282#
Note : Not all codes will work with SGH-C100.

Other Samsung Codes
*#06# IMEI code
*#9998*4357# Help Menu
*#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD settings for JAVA server)
*#9999#0# Monitor Mode
*#9999# or *#9998*9999# Software Version
*#8888# or *#9998*8888# Hardware Version
*#9998*746# or *#9998*0746# or *#0746# Sim Infos
*#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# Display Contrast
*#9998*842# or *#9998*0842# or *#0842# Vibration On (until you push OK)
*#9998*289# or *#9998*0289# or *#0289# Buzzer On (until you push OK)
*#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# Battery & Field Infos
*#9998*377# or *#9998*0377# Error log
*#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778# Sim Service table
*#9998*782# show date and alarm clock
*#8999*638# show network information
*#9998*5646# change operator logo at startup
*#9998*76# production number
*#9998*968# view melody for alarm
*#9998*585# Non-Volatile Memory (NVM)
*#3243948# Digital Audio Interference Off
*#32436837# Digital Audio Interference On


SAMSUNG T100 SECRET CODES
============================
*#06# -> Show IMEI
*#9999# -> Show Software Version
*#0001# -> Show Serial Parameters

*2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!!!! but also change IMEI to 447967-89-400044-0, you must use CHGIMEI to restore it)

*2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset
*#8999*228# -> Battery status (capacity, voltage, temperature)
*#8999*246# -> Program status
*#8999*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
*#8999*324# -> Debug screens
*#8999*364# -> Watchdog
*#8999*377# -> EEPROM Error Stack
*#8999*427# -> Trace Watchdog
*#8999*523# -> Change LCD contrast
*#8999*544# -> Jig detect
*#8999*636# -> Memory status
*#8999*746# -> SIM File Size
*#8999*778# -> SIM Service Table
*#8999*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors
*#8999*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#8999*837# -> Software Version
*#8999*842# -> Test Vibrator
*#8999*862# -> Vocoder Reg
*#8999*872# -> Diag
*#8999*947# -> Reset On Fatal Error
*#8999*999# -> Last/Chk
*#8999*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#8999*9999# -> Software version


SAMSUNG V200 SECRET CODES

v200 Unlock Code-> *2767*7822573738#
*#9324# Netmon (press the hangup key to exit)
*#9998*JAVA# Edit GPRS/ CSD settings (S100 Only)
*#9998*Help# Help screen/ List of codes
*#9998*LOGO# Change operator Logo
*#9998*RTC# RTC Display
*#9998*Bat# Battery Status
*#9998*Buz# Turns Buzzer ON
*#9998*Vib# Turns Vibrator ON
*#9998*LCD# LCD Contrast
*#9998*9999# Softwre Version
*#9998*8888# Hardware Version
*#9998*377# NVM Error Log (?????)
*#9998*NET# SIM Network ID
*#9998*778# SIM Serv. Table
*#9998*SIM# SIM Info
*#9998*PN# Production No.
*#9998*968# Reminder Tune
*#9998*NVM# Displays Non-Volitile Memory Status
*#9999*C# ???????????????????
*#06# Displays phones I**I No.
***/// ***/// NOTE /// *** RED COLOR , they appear serious !!! Use at
own risk !!!
*#9998*2576# Forces SIM Error
*#9998*DEAD# Forces Phone Crash
*2767*MEDIA# Resets the medis on the phone (deletes all downloaded
pics/tones)
*2767*FULL# Resets the EEPRON *DANGEROUS*
*2767*CUST# Resets the Custom EEPRON
*2767*JAVA# Resets JAV downloads (deletes all downloaded midlits)
*2767*STACKRESET# Resets Stack
*2767*225RESET# ????????????????? * Dangerous *
*2767*WAP# Resets WAP Setting & Deletes Favorites

SAMSUNG A800 SECRET CODES

The universal unlock code is *2767*637# do this with out your sim in
By default, the firmware (software) for x600 only receives java
apps and other applications like stuff by serial port.
but even for it, you have to enable the serial port, which also
causes
the closing of all other ports, even the IrDA too :-( ..
well, guess what, i have very good news for you,
do you know, you can increase the sound level,
the sound level for tones, speaker fone, etc,
can be increase even then if it is at max (level 4)
you still can do it,
just follows the instructions!

**************** HERE WE GO **************
Enter the following code:
*#8999*8378#
(You'll be shown menu, then ...)
then go to:
"H/W test"
then go to:
"Audio Settings"

then go to:
"Melody Gain"

There will you see a number.
there are five (5) Melody Levels" of it.
(and currently, you are at level 1 and after
pressing the "save" button, you will move to
level 2 and so on .........................)
you have to change the values of all the levels.
and as the resultant, it will give increase the
melody sound!, your tones will more louder,
even more louder then the max. ringing volume.
the level wise numbers are: (as its my setting :-) )

Melody Level 1: 13
Melody Level 2: 17
Melody Level 3: 18
Melody Level 4: 25
Melody Level 5: 31
you even can make your own combinations of level wise
sounding numbers that can change the sound level!.

if your combination cause more louder sound level,
then mine,
then do share it with the group! ... :-)
meanwhile, try my figured-out combination!

************ CAUTION ************
if anything goes wrong,
then you can apply the master reset code,
that will NOT delete anything, ANYTHING from your
cell fone, but set each and eveything to its
default/standard setting ...
(likes, factory settings :-) )
the master reset code is:
#*7728#

#########################################
I take no responsibility of these codes are working or not,
or its effects on your cell fone
but i have tried these codes on my cell fone.
and i bet, nothing goes wrong,
but even then of my words, be carefull!,
#########################################
The code: *#8999*8378#
as i regarded it a informative code,
will tell you each and everything about your cell fone.
and in the "H/W test",
there are lot of other Audio settings,
each of them having five (5) levels,
you can change the combination, but before doing anything,
do write the defult number sequence to some place so that
you'll be then able to invert it again! .. :-) ...
#*2558# - Time ON
#*2527# - GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
#*4263# - Handsfree Mode: ACTIVATED
#*53696# - [Java dnload] WAPSAR mode
#*536961# - WAPSAR enable HTTP disable
#*536962# - HTTP enable WAPSAR disable
#*536963# - SERIAL enable Others disable
#*5663351# - [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
#*6420# - Mic off
#*6421# - Mic on
#*7632# - Sleep mode
*#8999*523# - Main LCD Brightness
*#8999*3825523# - (?) External display
*2767*3855# - Full EEPROM reset(Reset all type of locks)also you'll
lose pictures and java not melody
Remove camera sound:
On main screen type:
*#8999*8378# --> Test mode
H/W test
Audio Settings
Melody Gain
Then replace 6 by 0, it'll show 12 but it's OK
Press back until main screen
Then press key volume to minimum and let's try !!! no more sound
tip by C-Quest

*2767*688# resets the phone
Thats all!!!!!!!!!!!!!!!
Samsung X100 Tricks

#*0000#
#*0400#
#*1200# - AFC DAC Val
#*1300# - IMEI
#*1400# - IMSI
#*1700# - ( ) Command #*1700 Executed
#*1800# - ( ) Command #*1800 Executed
#*1900# - ( ) Command #*1900 Executed
#*2000# - ( ) Command #*2000 Executed
#*2100# - ( ) Command #*2100 Executed
#*2200# - ( ) Command #*2200 Executed
#*2252# - Current CAL
#*2255# -
#*2256# - Calibr.-Info
#*2282#
#*2285#
#*2286# - Databattery
#*2337# - ( ) Permanent Registration - Not Yet Implemented
#*2355#
#*2400# - ( ) Command #*2400 Executed
#*2474# - For CMD Set - DEBUGBATTERY in cihard.opt
#*2527# - GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
#*2558# - Time ON
#*2562#
#*2565#
#*2677# - AMR State: {None / Full Rate}
#*2679# - Copycat Feature: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*2787# - CRTP {ON/OFF}
#*2834# - Audio path Mobile Normal
#*2836# - AVDDSS Management: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3230# - Trace Enable DCD disable
#*3231# - Trace disable DCD Enable
#*3232# - Current Mode {Trace enabled/DCD enabled}
#*3270# - DCS Support: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3282# - Data: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3333#
#*3353# - General Defence Code Erased
#*3370#
#*3377#
#*3476# - EGSM: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3676# - Flash Volume Formated
#*3683#
#*3737# - Some Codes
#*3777#
#*3779#
#*3825# - ( ) Command #*3825 Executed
#*3837#
#*3849#
#*3851#
#*3876#
#*3877# - Dump of SPY Trace
#*3900#
#*3940# - External looptest 9600 bps not available in SYSOL2
#*3940# - External looptest 115200 bps not available in SYSOL2
#*3941#
#*4200#
#*4263# - Handsfree Mode: ACTIVATED
#*4300#
#*4500#
#*4674# - IMSI| MCC:2 5 0 | MNC 9 2 | 10 11 91 83 50
#*4700# - Half Rate: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*4760# - GSM: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*4864#
#*5100#
#*5111# - ( ) Some Codes
#*5132#
#*5133# - ( ) Some Codes
#*5143#
#*5156#
#*5165#
#*5171# - ( ) Some Codes
#*5172# - ( ) Some Codes
#*5173# - ( ) Some Codes
#*5174#
#*5175#
#*5176# - ( ) Some Codes
#*5177#
#*5187# - L1C2G trace: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*53696# - [Java dnload] WAPSAR mode
#*536961# - WAPSAR enable HTTP disable
#*536962# - HTTP enable WAPSAR disable
#*536963# - SERIAL enable Others disable
#*5376#
#*5400# - ( ) Command #*5400 Executed
#*5500#
#*5600#
#*566335# - [WAP model ID]
#*5663351# - [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
#*5663352# - [Java Model] SEC-SGHS300/1.0
#*5737425# - Java Serial
#*577699# - APN
#*5800# - ( ) Command #*5800 Executed
#*6100# - ( ) Command #*6100 Executed
#*6200#
#*6420# - Mic off
#*6421# - Mic on
#*6422# - Mic dep RXdata
#*6428# - Mic measurement
#*6700#
#*6837# - Official Software Version
#*6900#
#*7200#
#*7222# - Operation Typ: Class C GSM
#*7224# - ERROR
#*7247#
#*7252# - Operation Typ: Class B GPRS
#*7271# - Multi slot: Class 1 GPRS
#*7274# - Multi slot: Class 4 GPRS
#*7276#
#*7284# - Class B
#*7287# - GPRS Attached
#*7288# - GPRS Detached
#*7326# - Accessory: Vibrator
#*7337# - Some kind of Reset Settings
#*7352# - Some Kind of Debug Info
#*7462# - SIM phase
#*7524# - KCGPRS
#*7562# - LOCI GPRS
#*7636#
#*7639#
#*7632# - Sleep mode
#*7633#
#*7638# - RLC always open ended TBF: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*7646#
#*7665#
#*7666# - SrCell Data
#*7673# - Sleep mode
#*7676# - Command #*7676 Executed
#*7683# - Sleep variable
#*7693# - Sleep deact
#*7728# - RSAV done->reset
#*7763# - SMS bearer CS {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*7825#
#*7828# - Midl Rl51
#*7957# - Command #*7957 Executed
#*7983# - Voltage/Freq {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*7986# - Voltage {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*8462# - Sleep time since SwitchOff
#*8465# - Time in L1
#*8466# - Old Time
#*8645#
#*9278# - Command #*9278 Executed
#*9795# - wtls key: reset
#7263867# - RAM Dump {On/Off}
#7465625*228# - Activa lock deactivated
#7465625*27*
#7465625*2827# - Auto CP lock deactivated
#7465625*28638# - Auto Network lock deactivated
#7465625*28746# - Auto SIM lock deactivated
#7465625*2877# - Auto SP lock deactivated
#7465625*28782# - Auto subset lock deactivated
#7465625*638*
#7465625*746*
#7465625*77*
#7465625*782*
#8999*324#
*#0*
*#0020# –
*#06# – IMEI
*#2255# - Call List
*#4777*8665# – GPRS
*#7465625# – Interrogate ( )
*#8377466# – Software && Hardware Versions
*#8888# – Hardware Version
*#8999*324# - ( ) Some Strange Numbers
*#8999*377# -
*#8999*3825523# - ( )
*#8999*523# - Main LCD Brightness
*#8999*636# - ( ) Another Strange Numbers
*#8999*8376363# - . HW, SW, + Some Code And Data
*#8999*8378# - . , , , HW SW
*#9999# – Software Version

=== : ===

*2767*xx927 - WAP . xx - . , xx=44: *2767*44WAP# xx=31: *2767*31WAP#

*2767*xx667 - MMS.

.

*2767*2877368#
*2767*2878# – EEPROM ( , )
*2767*31667#
*2767*31927#
*2767*33667#
*2767*33927#
*2767*34667#
*2767*34927#
*2767*351667#
*2767*351927#
*2767*3700#
*2767*380667#
*2767*380927#
*2767*3855# - l EEPROM ( SP- !! ) IMEI 447967-89-400044-0, IMEI ( )
*2767*39667#
*2767*39927#
*2767*420667#
*2767*420927#
*2767*43667#
*2767*43927#
*2767*44667#
*2767*44927#
*2767*46667#
*2767*46927#
*2767*49667#
*2767*49927#
*2767*66335#
*2767*688# ( ) [Unlocking Code]
*2767*7100#
*2767*7300#
*2767*73738927# = *2767*RESETWAP#
*2767*7650#
*2767*7667#
*2767*7927#
*2767*8200#
*2767*927#

=== / : ===

*335#
*663867# - mm file dumped
*7465625# -
*7465625*228# - Activa lock personalized
*7465625*27*
*7465625*2827# - Auto CP lock activated
*7465625*28638# - Auto Network lock activated
*7465625*28746# - Auto SIM lock activated
*7465625*2877# - Auto SP lock activated
*7465625*28782# - Auto subset lock activated
*7465625*638*
*7465625*746
*7465625*746*
*7465625*77*
*7465625*782*
Secret Codes

*#06# -> Show IMEI
*#9999# -> Show Software Version
*#0837# -> Show Software Version (instructions)
*#0001# -> Show Serial Parameters
*#9125# -> Activates the smiley when charging.

*#9998*228# -> Battery status (capacity, voltage, temperature)
*#9998*246# -> Program status
*#9998*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
*#9998*324# -> Debug screens
*#9998*364# -> Watchdog
*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
*#9998*427# -> Trace Watchdog
*#9998*523# -> Change LCD contrast - Only with version G60RL01W
*#9998*544# -> Jig detect
*#9998*636# -> Memory status
*#9998*746# -> SIM File Size
*#9998*778# -> SIM Service Table
*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error. *#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# -> Software Version
*#9998*842# -> Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.
*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#9998*872# -> Diag
*#9998*947# -> Reset On Fatal Error
*#9998*999# -> Last/Chk

*#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#9998*9999# -> Software version

*0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
*0002*?# -> unknown
*0003*?# -> unknown

SP-unlock SGH-600 and SGH 2100

*2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!! )
But also changes IMEI to 447967-89-400044-0, To restore your old IMEI use the IMEI program found on the software page.

*2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset

These codes has been tested with version FLD_2C6 G60SB03X of Samsung SGH-600

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...