စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

Mozilla Firefox Shortcuts • Ctrl + Tab or Ctrl + PageDown: Cycle through tabs.
 • Ctrl + Shift + Tab or Ctrl + PageUp: Cycle through tabs in reverse.
 • Ctrl + (1-9): Switch to tab corresponding to number.
 • Ctrl + N: New window.
 • Ctrl + T: New tab.
 • Ctrl + L or Alt + D or F6: Switch focus to location bar.
 • Ctrl + Enter: Open location in new tab.
 • Shift + Enter: Open location in new window.
 • Ctrl + K or Ctrl + E: Switch focus to search bar.
 • Ctrl + O: Open a local file.
 • Ctrl + W: Close tab, or window if there's only one tab open.
 • Ctrl + Shift + W: Close window.
 • Ctrl + S: Save page as a local file.
 • Ctrl + P: Print page.
 • Ctrl + F or F3: Open find toolbar.
 • Ctrl + G or F3: Find next...
 • Ctrl + Shift + G or Shift + F3: Find previous...
 • Ctrl + B or Ctrl + I: Open Bookmarks sidebar.
 • Ctrl + H: Open History sidebar.
 • Escape: Stop loading page.
 • Ctrl + R or F5: Reload current page.
 • Ctrl + Shift + R or Ctrl + F5: Reload current page; bypass cache.
 • Ctrl + U: View page source.
 • Ctrl + D: Bookmark current page.
 • Ctrl + NumpadPlus or Ctrl + Equals (+/=): Increase text size.
 • Ctrl + NumpadMinus or Ctrl + Minus: Decrease text size.
 • Ctrl + Numpad0 or Ctrl + 0: Set text size to default.
 • Alt + Left or Backspace: Back.
 • Alt + Right or Shift + Backspace: Forward.
 • Alt + Home: Open home page.
 • Ctrl + M: Open new message in integrated mail client.
 • Ctrl + J: Open Downloads dialog.
 • F6: Switch to next frame. You must have selected something on the page already, e.g. by use of Tab.
 • Shift + F6: Switch to previous frame.
 • Apostrophe ('): Find link as you type.
 • Slash (/): Find text as you type.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...