စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

Member Register Ubuntu Myanmar LoCo Team

Ubuntu is forward together Ubuntu Myanmar Local Community Group ေဒသတြင္း Ubuntu အသုံးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
http://goo.gl/orfzW
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...