စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

အသုံး၀င္ေသာ GMail Keyboard Shortcuts

Note: Must have "keyboard shortcuts" on in settings.

 • C: Compose new message.
 • Shift + C: Open new window to compose new message.
 • Slash (/): Switch focus to search box.
 • K: Switch focus to the next most recent email. Enter or "O" opens focused email.
 • J: Switch focus to the next oldest email.
 • N: Switch focus to the next message in the "conversation." Enter or "O" expands/collapses messages.
 • P: Switch focus to the previous message.
 • U: Takes you back to the inbox and checks for new mail.
 • Y: Various actions depending on current view:
 • Has no effect in "Sent" and "All Mail" views.
 • Inbox: Archive email or message.
 • Starred: Unstar email or message.
 • Spam: Unmark as spam and move back to "Inbox."
 • Trash: Move back to "Inbox."
 • Any label: Remove the label.
 • X: "Check" an email. Various actions can be performed against all checked emails.
 • S: "Star" an email. Identical to the more familiar term, "flagging."
 • R: Reply to the email.
 • A: Reply to all recipients of the email.
 • F: Forward an email.
 • Shift + R: Reply to the email in a new window.
 • Shift + A: Reply to all recipients of the email in a new window.
 • Shift + F: Forward an email in a new window.
 • Shift + 1 (!): Mark an email as spam and remove it from the inbox.
 • G then I: Switch to "Inbox" view.

 • G then S: Switch to "Starred" view.
 • G then A: Switch to "All Mail" view.
 • G then C: Switch to "Contacts" view.
 • G then S: Switch to "Drafts" view.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...