စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 29, 2011

PDFCreator လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ပါ...

PDFCreator-0_9_9_setup.exe [17MB] version 0.9.9

Installs as a PDF printer allowing to generate a PDF files from any windows app. No need to spend over $200 for Adobe Acrobat.

  

Download Here

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...