စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, October 31, 2011

Batch File Compiler

Batch File Compiler convert your batch files into actual program (.EXE format) in one click. This program may be run on Windows 2000/2003/XP/Vista without any limitations. An .EXE file is much harder to casually reverse-engineer, so this could be a way to conceal a particular batch file's operations from an end user. Content of your batch file will be encrypted and protected from changes.Quick Batch File Compiler also lets you set various resources in the .EXE file, such as its description, the company name, version information and even the application icon. In additional, you may include any files to compiled exe file and use it during execution.

Download Batch File Compiler

Download QuickBatch File Compiler

All these are trial versions use torrents or rapidshare to get the full version .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...