စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 23, 2011

Remove "Windows Genuine Notice" in Windows 7Today! i will show you on how to remove windows genuine validation notice or simply removing WAT. As we know that if we install a pirated copy of windows 7 then after sometime if your internet connection is active the desktop background gets black and a notification pops up after every few minutes saying: "VALIDATE COPY OF WINDOWS" Its much annoying. So i am providing a software inorder to remove such notifications. First of all download the software below: ( Skip add at the top right corner to go to download link) DOWNLOAD WAT REMOVAL SOFTWARE After downloading the software...
 
After downloading the software run it. A window like below will popup at your screen: 
So click the "Remove WAT" button. Now, you are done.

Reboot the system and all those notifications are gone. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...