စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, October 5, 2011

Windows 7/XP/Vista တုိ႔အတြက္ Windows 8 Transformation Pack

Some awesome screenshots of Windows 8 Transformation Pack:


windows 8 transformation pack screenshot 1 Download Windows 8 Transformation Pack For Windows 7/XP/Vista

1. Windows 8 Transformation Pack v1.0 – Install Screen.

windows 8 transformation pack screenshot 2 Download Windows 8 Transformation Pack For Windows 7/XP/Vista

2. Windows 8 Transformation Pack v1.0 – Windows 7 Aero Desktop.

windows 8 transformation pack screenshot 3 Download Windows 8 Transformation Pack For Windows 7/XP/Vista

 System Requirements:

  • .Net Framework 2.0 (important) – Required for system transformation in Windows XP.
  • .Net Framework 4.0 (very important) – For Windows 8 features like Metro UI/Auto colorization/Tile.
[Download – Windows 8 Transformation pack 1.0]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...