စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, January 8, 2012

How to display the "run" on the Start menu in Windows 7

This is my next tips and tricks for windows 7 user. To access or running some feature in windows 7, we can use "run" feature to launch the program. For example we want to running "msconfig" feature, we can run it from "run" by typing "msconfig" in run menu. In default setting windows 7, "run" menu not show in windows 7 start menu.
The following are simple step to show "run" menu in windows 7 start menu:
  1. Right click on windows 7 icon on left bottom of desktop
  2. Click "Properties"
  3. On "Start Menu" tab click "Customize"
  4. Scroll down cursor and find "Run command"
  5. Tick "Run command"
  6. Click "OK" on the right bottom
  7. Click "OK" on the "Taskbar and Start Menu Properties"
  8. Now to access "run" menu, click windows 7 start menu, find "run" and click it
I hope this tips and tricks can help us to optimizing our windows 7
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...