စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, October 4, 2011

Webpages မ်ားကုိ PDF ေျပာင္းျပီးသိမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္..

1. Download and install Joliprint firefox add-on from here.
2. After installing and restarting Firefox, now you will get a icon of printer as shown in image below.

joliprint save webpages into pdf Joliprint : Convert Webpages into PDF Files Easily

3. Now go to the webpage that you want to save as PDF file.

joliprint save webpages into pdf Joliprint : Convert Webpages into PDF Files Easily

4. Click on that icon. You can also do this by right click on the webpage that you want to convert you can press a shortcut key Ctrl+Alt+P Now you can see a new popup will shown on Firefox screen.

joliprint save webpages into pdf1 Joliprint : Convert Webpages into PDF Files Easily

5. Once the webpage is converted you will see screen like this. Now you can easily download your converted PDF by clicking on “Download your PDF” or you can share your  converted PDF with your friends on Facebook. You can also tweet this by clicking on twitter icon.
Source: http://www.techwallz.com/joliprint-convert-webpages-pdf-files-easily/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...