စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, September 15, 2011

Windows 8 မွာ Myanmar Unicode ကုိ Built in အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထား..

Windows 8 support Myanmar Unicode built in and font family name is Myanmar Text that developed by Microsoft team.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...