စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, January 28, 2012

INSTALLING Windows XP IN 10 MINUTES!

STEP1 : After the Copy Part is Over ... System is Rebooted as we all know In general Foramatting Procedure...
Now After Reboot The Below Image Will Appear....

STEP 2: Now As This Image APPEARS You Have to Press  "Shift + F10 "  . This Will Open The command Prompt...  Now type  taskmgr  in it. This will open the Task manager .

STEP 3 : After The task Manager Opens Goto Processes ... And Find "Setup.exe"  process and Right CLICK on It.... and set the Priority to Highest....
STEP 4: Now Just Watch the Set It will take around 9 minutes and 2 minutes for Tolerance(depends System to system)....

Thats the Overall Tutorial...Hope You all Have LIKED IT...

So When you Format your PC Next Time It will Really Save Your TIME i.e around 20 to 25 minutes...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...