စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, October 9, 2011

IPv6 Address အေၾကာင္း

RFF: Knowledge Bridge

IPv6 address မွာ 16 bytes ပါ၀င္ၿပီး 128 bit ရွည္ပါတယ္။
IPv6 ရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံု
IPv6 address ကို hexadecimal digit ေတြနဲ႔ colon ျခားေရးၿပီး အမွတ္အသား ျပဳပါတယ္။ အဲဒီအမွတ္အသားမွာ 2 bytes (16bits) စီရွိတဲ့ Section 8 ခု ခြဲၿပီး Section တစ္ခုစီမွာ hexadecimal digit 4 ခုစီကို colon ('':'') နဲ႔ ျခားၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပပါတယ္။
ဥပမာ
IPv6 ရဲ႕ address ကို ေရးတဲ့အခါ address ထဲမွာ Zero က Colon ႏွစ္ခုၾကားမွာရွိခဲ့ရင္ ဒီ Zero ေတြကို ခ်ဳံ႕ေရးလို႔ရပါတယ္။

ဥပမာ -
မူလ address
FDEC : 0079 : 0000 : 0000 : 0000 : 2409 : 0000 : FFF0
ခ်ဳံ႕ေရးလိုက္ရင္
FDEC : 0079 : 0 : 0 : 0 : 2409 : 0 : FFF0
ဒါကိုလည္း ထပ္ခ်ဳံ႕ၿပီးေရးလို႔ရပါတယ္။
FDEC : 0079 : 2409 : 0 : FFF0
: gap လို႔ ေခၚပါတယ္။
address ေတြမွာ Zero ကို ခ်ဳံ႕မယ္ဆိုရင္ ၁ ႀကိမ္မွာ ၁ ခါပဲ ခ်ဳံ႕လို႔ ရပါတယ္။
IPv6 ရဲ႕ address space မွာ 2 addresses သိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ IPv6 ရဲ႕ address designer ေတြက address ရဲ႕ ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုး bit ကို type prefix လို႔ ေခၚၿပီး ဒီ address ရဲ႕ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။
IPv6 အတြက္ type prefix ေတြကေတာ့
ဒီေနရာမွာလည္း address ပံုစံေတြကို နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါတယ္။
Unicast address
Computer တစ္လံုးရဲ႕ address ကို သတ္မွတ္ကာ unicast address ျဖစ္ပါတယ္။ Unicast address ႏွစ္မ်ဳိးကို 1 Pv6 က သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ Geo-graphically based ကေတာ့ အနာဂတ္မွာ သံုးႏုိင္ဖို႔ ခ်န္ထိုးတာျဖစ္ၿပီး provider-based ကိုေတာ့ သာမန္ computer ေတြမွာ unicast address အေနနဲ႔ သံုးပါတယ္။ provider-based address မွာ 3 bit ရွိတဲ့ type identifier field ကို provider-based address အေနနဲ႔ သံုးပါ တယ္။ 5 bit ရွိတဲ့ registry indentifier field မွာ address ကို register လုပ္ပါတယ္။ ဒီ registry field မွာ Internic (Wde 11000) ဆိုတဲ့ ေျမာက္အေမရိကအတြက္ registery center, Ripnic (Code 01000) ဆိုတဲ့ ဥေရာပ အတြက္ registry center နဲ႔ APNIC (Code 10100) ဆိုတဲ့ အာရွနဲ႔ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံေတြအတြက္ registry center ဆိုၿပီး သံုးမ်ဳိးရွိပါတယ္။
Provider identifier field မွာ ISP လို inter access ရေအာင္ လုပ္ေပး တဲ့ provides ေတြကုိ 16 bit ရွိတဲ့ ဒီ field မွာ သတ္မွတ္ပါတယ္။ subscriber identifier ကေတာ့ 24 bit ရွိၿပီး oreganization ကေန provider က တဆင့္ internet ကို တြက္တဲ့အခါ ဒီ field မွာ subscriber ကို သတ္မွတ္ ပါတယ္။ Subcriber တစ္ခုစီမွာ Subnet ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ Subnet တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္လည္း identifier ေတြရွိရပါတယ္။ သီးသန္႔ ျဖစ္တဲ့ Subnctwork ကို 32 bit ရွိတဲ့ subnet identifier field မွာ သတ္မွတ္ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး field ကေတာ့ mode identifier ျဖစ္ၿပီး subnet နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ node ကို သတ္မွတ္ဖုိ႔ 48 bit ရွိတဲ့ ဒီ field ကို သံုးပါတယ္။
Multicast address
Multicast address ကို Computer တစ္လံုးအတြက္ထက္ host computer တစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။ multicast address နဲ႔ packet ပို႔တဲ့အခါ ဒီ Computer တစ္ခုထဲက member ထဲက member Computer တိုင္းက လက္ခံရရွိပါတယ္။ multicat address မွာ ေရွ႕ဆံုး 8 bit ကို 1 ရွစ္လံုးနဲ႔ ထည့္သြင္းထားၿပီး multicast address ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ Field မွာ group address က permanat လား tansient လားဆိုတာ ေဖာ္ျပတဲ့ flag field ရွိပါတယ္။ 4 bit ရွိပါတယ္။ permanent group ဆိုရင္ internet လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ အၿမဲ တမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ရရွိၿပီး transient group address ကေတာ့ ခဏတာ အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ group address ရဲ႕ scope ကို တတိယ field မွာ သတ္မွတ္ၿပီး -
Node local အတြက္ 0001, link local အတြက္ 0010, Site local အတြက္ 0101, organizational အတြက္ 1000, global အတြက္ 1110 နဲ႔ reserved အတြက္ code 00000 နဲ႔ 1111 ကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
Anycast address
Multicast နဲ႔ ပံုသဏၭာန္တူေပမယ့္ anycast က သူ႔ group ထဲက အနီးဆံုးလမ္းေၾကာင္းရွိတဲ့ host computer ကိုပဲ ေရြးၿပီး packet ပို႔ပါတယ္။
Reserved address
ေရွ႕ဆံုး field မွာ zero ရွစ္ခုနဲ႔စရင္ ဒီ address က reserved ထားတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။ reserved address ၄ မ်ဳိးထဲက unspecified address ကို host computer က သူ႔ရဲ႕ address မသိလို႔ သူ႔ address ရွာဖုိ႔ inquiry လုပ္တဲ့အခါ သံုးပါတယ္။ loopback address ကို network မထြက္ဘဲ host computer ကိုယ္တိုင္ျပန္စမ္းခ်င္လို႔ သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ Compactible address ကို lPv4 ကေန lPv6 ေျပာင္းတဲ့ အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ lPv6 ကေန lPv4 ေျပာင္းတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုးပါတယ္။ Mapped address ကို lPv6 သံုးတဲ့ Computer ကေန lPv4 ကို သံုးေနေသး တဲ့ Computer ကို packet ေတြ ပို႔တဲ့အခါ သံုးပါတယ္။
Local address
Local address ဆိုတာက private network အတြက္သံုးလို႔ ဘယ္သူ မွ ဒီ ip ေတြသံုးၿပီး message မပို႔ႏုိင္ပါဘူး။ သီးျခားရွိတဲ့ subnet ထဲမွာ သံုးဖုိ႔ Link local address နဲ႔ subnet အမွားႀကီးမွာ သံုးဖို႔ Site local address ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။
အခုေျပာခဲ့တာေတြကေတာ့ iPv6 မွာ သံုးတဲ့ address ပံုစံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...