စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Computer ရဲ ့ Keyboard, CD drive doors and Power-off button ေတြကုိ ေသာ့ခတ္ထားရေအာင္

Toddler Keys is a useful tool for parents that allows you to lock your computer keyboard, CD drive doors and power-off button. When the keyboard is used it will display images and play sounds every time a key is pressed, thereby preventing access to the desktop and applications, while adding some entertainment value for the kid. You can select the images and sounds to be used by copying them to the Toddler Keys folder. To exit the locked screen, just type the word QUIT.

    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...