စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 15, 2011

Myanmar Internet Journal (ebook)

Source: IT Reshare Site

အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁၂)၊ အမွတ္ (၃၄) Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။ Download လြယ္ကူေစရန္ က႑အလုိက္အပုိင္းခြဲ၍ တင္ေပးထားပါသည္။
http://dl.dropbox.com/u/37361355/12-34/12-34%28Main%29.pdf
http://dl.dropbox.com/u/37361355/12-34/12-34%28Mobile%29.pdf
http://dl.dropbox.com/u/37361355/12-34/12-34%20%28Education%29.pdf
http://dl.dropbox.com/u/37361355/12-34/12-34%20-Tech%20Inside.pdf
http://dl.dropbox.com/u/37361355/12-34/12-34%28Electronic%29.pdf
http://dl.dropbox.com/u/37361355/12-34/12-34%28IJ%20Plus%29.pdf
အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁၂)၊ အမွတ္ (၃၃) Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
Download Link: 
http://dl.dropbox.com/u/37361355/Main%20-%20%2812-33%29.zip
http://dl.dropbox.com/u/37361355/Mobile%20%28%2012-33%29.zip
http://dl.dropbox.com/u/37361355/Education%20%2812-33%20%29.zip
http://dl.dropbox.com/u/37361355/Electronic%20%2812-33%20%29.zip
http://dl.dropbox.com/u/37361355/Tech%20Inside%2812-33%20%29.zip
http://dl.dropbox.com/u/37361355/IJ%20Plus%20%2812-33%29.zip 
အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁၂)၊ အမွတ္ (၃၂) Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
http://dl.dropbox.com/u/37361355/InternetJournal_12-32.zip
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...