စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, October 15, 2011

BHG ျပန္လာမယ္

BHG is coming back to the Hacking World. 
We are watching you all.
Don't Worry, We always respect your Privacy.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...