စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, October 14, 2011

Easily Change The Ubuntu 11.10 Login Background ‘Simple LightDM Manager’

Download Simple LightDM Manager

LightDM can be downloaded in .Deb format by hitting the button below. Once the package has downloaded just double click on it to begin installation.

Click to download Simple LightDM Manager

Once installed, Simple LightDM Manager can be launched from the Dash by typing ‘simple’ into the search bar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...