စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, October 20, 2011

Wireless WEP Key Password Spy 1.1Wireless WEP Key Password Spy 1.1 | 13.1 MB
This software will instantly recover all WEP keys and wireless network passwords that have been stored on your computer. To get started, click “Find Wireless WEP Keys”. It will then display the adapter GUID and all recovered information associated with it including the wireless network name (SSID), the encryption type (WEP 40, WEP 104, or WPA-PSK), and the WEP key associated with each network. At the bottom of the screen you can see the name of your current Ethernet adapter, the total Kb sent and received during the current Windows session, and the current down/up throughput.

Download Links
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...