စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, September 13, 2011

Computer - Vocabulary

Computer - Vocabulary
 1. ACPI – Advanced Configuration and Power Interface
 2. AGP – Accelerated Graphic Port
 3. APM – Advanced Power Management
 4. ASIC – Application Specific Integrated Circuit
 5. BIOS – Basic Input / Output System
 6. CD – Compact Disk
 7. CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor
 8. CPU – Central Processing Unit
 9. CRT – Cathode Ray Tube
 10. DDR2 – Double Data Rate2
 11. DIMM – Dual Inline Memory Module
 12. DMA – Direct Memory Access
 13. DOS – Disk Operating System
 14. DRAM – Dynamic Random Access Memory
 15. DVD – Digital Video Disk
 16. ECP – Extended Capabilities Port
 17. FSB – Front Side Bus
 18. FTP – File Transfer Protocol
 19. GbE – Gigabit Ethernet
 20. HD – Hard Disk
 21. IDE – Integrated Drive Electronic
 22. IRQ – Interrupt Re Quest
 23. ISP – Internet Service Provider
 24. LAN – Local Area Network
 25. LCD – Liquid Crystal Display
 26. LED – Light Emitting Diode
 27. LGA – Land Grid Array
 28. Mac OS – Macintosh Operating System
 29. MB – Mother Board
 30. MPEG – Motion Pictures Experts Group
 31. PAE – Physical Address Extension
 32. PCI – Protocol Control Information
 33. PDF – Portable Document Format
 34. POST – Power On Self Test
 35. PSU – Power Supply Unit
 36. ROM – Read Only Memory
 37. RTC – Real Time Clock
 38. S/PDIF – Serial/Parallel Data Interchange Format
 39. SATA – Serial ATA
 40. SCSI – Small Computer Systems Interface
 41. SS/DS – Single –Sided / Double – Sided
 42. USB – Universal Serial Bus
 43. VGA – Video Graphics Array
 44. WAN – Wide Area Network
 45. Windows XP – Windows eXPerience
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...