စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, December 14, 2011

မိမိနက္၀က္ကုိခ်ိတ္ဆက္လာေသာ Device မ်ားႏွင့္ Ip ကုိသိရွိနုိင္ရန္..

PortScan shows all open ports and additional information like host name, MAC address, HTTP, SMB, FTP, iSCSI, SMTP and SNMP services. It uses up to 100 threads for scanning large IP addresses. You can search for UPnP enabled devices, Bonjour services, Netgear router, Samsung printer and Freecom network devices. So you can find them even if you don’t know the ip address.
Download PortScan.zip
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...