စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, November 11, 2011

New Software: All-in-one Password Unlocker


Password Unlocker is a All-in-one free tool to recover password of different type of protected files. It supports password recovery of files including ZIP, RAR, PDF, XLS, XLSX etc.
.
.
It supports both Dictionary as well as Brute-force password recovery techniques allowing user to recover easy to complex passwords. It works on wide range of platforms starting from Windows 98 to latest operating system, Windows 7.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...