စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Monday, September 19, 2011

အႏၲရာယ္အသံကို ခြဲျခားစီစစ္ေပးႏုိင္ေသာ CCTV နည္းပညာသစ္

စီစီတီဗီလံုၿခံဳေရးကင္မရာေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေအာ္ သံကို မၾကားႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေဖာ္ထုတ္ လိုက္ေသာ နည္းပညာတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ရန္လိုသည့္အခါ တြင္လည္းေကာင္း၊ အကူအညီေတာင္းခံသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ကင္မရာမွ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ားကို ၾကားသိရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ဗီဒီယို စနစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားအျပားကို ဖမ္းယူမသိရွိႏိုင္ပါ ဟု ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာ (Digital Planet) မွ အသံပုိင္းဆရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ခရစ္မစ္ရွယ္က ဆိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုေပၚရွိ တစ္စံု တစ္ေယာက္၏ ထိတ္လန္႔ေအာ္ဟစ္ေနမႈကို ဖန္သားျပင္ အမ်ားအျပား အား ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ စီစီတီဗီအေစာင့္မ်ားက သိရွိရန္ မလြယ္ကူပါ။
ဤအခါတြင္ နမူနာအသံ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္စနစ္ အတြင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသံမ်ားမွ ျခားနားေသာ အႏၲရာယ္သံကို ခြဲျခားစီစစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံ၏ပမာဏ (အတိုး၊ အက်ယ္) ကို အသံုးျပဳထားျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ အသံအေနအထားကို စနစ္က သိရွိျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီစီတီဗီနည္းပညာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တြင္ အသံ မွတ္သားမႈ ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး၊ မွတ္သားထားသည့္ အသံႏွင့္တူညီပါက အခ်က္ေပးသံ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား အတိုင္းပင္ စစခ်င္း ေပၚထြက္လာေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကဲ့သို႔၊ စီစီတီဗီ နည္းပညာစနစ္သည္ တိက်မွန္ကန္သည့္ အေနအထားမွ လြဲေခ်ာ္ေကာင္း လြဲေခ်ာ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းအက်ဥ္း လိုအပ္ ခ်က္မွလြဲ၍ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီဟု ခရစ္မစ္ ရွက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Source: www.knowledgebridge.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...