စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, September 28, 2011

Install firefox 7 stable in Ubuntu 11.10/10.04/10.10

 Installation
1.) Download Firefox 7.0 for non installation: FTP downloading.
Just download and extract firefox-7.0.tar.bz2, and then click the file to launch Firefox 7.0

2.) Ubuntu 10.04 and 10.10 user can install Firefox 7 from firefox-stable/ppa by running following commands:
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install firefox
3.) Ubuntu 11.10 user can upgrade from default installed Firefox 7 beta via update-manager or by running:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
I’m running Ubuntu Oneiric beta, I don’t know If Firefox 7 is available in Ubuntu 11.04 Natty’s universe repository. So tell me how if you installed Firefox 7 final in Natty.

 Source: http://ubuntuguide.net/install-firefox-7-stable-in-ubuntu-11-1010-0410-10
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...