စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, September 18, 2011

အသုံး၀င္ေသာ Command မ်ား

Start --- Run box တြင္ရုိက္ၿပီး စမ္းၾကည့္ပါ။ ( Windows Key + R key ကိုတြဲႏွိပ္ဖြင့္ႏို္င္ပါသည္။)
Accessibility Controls——- access.cpl
Add Hardware Wizard——- hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs——- appwiz.cpl
Administrative Tools——- control admintools
Automatic Updates——- wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard——- fsquirt
Calculator——- calc
Certificate Manager certmgr.msc
Character Map charmap
Check Disk Utility——- chkdsk
Clipboard Viewer——- clipbrd
Command Prompt——- cmd
Component Services——- dcomcnfg
Computer Management——- compmgmt.msc
timedate.cpl——- ddeshareDevice Manager——- devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)*——- directx.cpl
Direct X Troubleshooter——- dxdiag
Disk Cleanup Utility——- cleanmgr
Disk Defragment——- dfrg.msc
Disk Management——- diskmgmt.msc
Disk Partition Manager——- diskpart
Display Properties——- control desktop
Display Properties——- desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)——- control color

Dr. Watson System Troubleshooting Utility——- drwtsn32
Driver Verifier Utility——- verifier
Event Viewer——- eventvwr.msc
File Signature Verification Tool——- sigverif
Findfast——- findfast.cpl
Folders Properties——- control folders
Fonts——- control fonts
Fonts Folder——- fonts
Game Controllers——- joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof)——- gpedit.msc
Hearts Card Game——- mshearts
Iexpress Wizard——- iexpress
Indexing Service——- ciadv.msc
Internet Properties——- inetcpl.cpl
IP Configuration (Display Connection Configuration)——- ipconfig /all
IP Configuration (Display DNS Cache Contents)——- ipconfig /displaydns
IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)——- ipconfig /flushdns
IP Configuration (Release All Connections)——- ipconfig /release
IP Configuration (Renew All Connections)——- ipconfig /renew
IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS)——- ipconfig /registerdns
IP Configuration (Display DHCP Class ID)——- ipconfig /showclassid
IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)——- ipconfig /setclassid
Java Control Panel (If Installed) jpicpl32.cpl
Java Control Panel (If Installed)——- javaws
Keyboard Properties——- control keyboard
Local Security Settings——- secpol.msc
Local Users and Groups——- lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows——- logoff
Microsoft Chat——- winchat
Minesweeper Game——- winmine
Mouse Properties——- control mouse
Mouse Properties——- main.cpl
Network Connections——- control netconnections
Network Connections——- ncpa.cpl
Network Setup Wizard——- netsetup.cpl
Nview Desktop Manager (If Installed)——- nvtuicpl.cpl
Object Packager——- packager
ODBC Data Source Administrator——- odbccp32.cpl
On Screen Keyboard——- osk
Opens AC3 Filter (If Installed)——- ac3filter.cpl
Password Properties——- password.cpl
Performance Monitor—— perfmon.msc
Performance Monitor——- perfmon
Phone and Modem Options——- telephon.cpl
Power Configuration——- powercfg.cpl
Printers and Faxes——- control printers
Printers Folder——- printers
Private Character Editor——- eudcedit
Quicktime (If Installed)——- QuickTime.cpl
Regional Settings——- intl.cpl
Registry Editor——- regedit
Registry Editor——- regedit32
Remote Desktop——- mstsc
Removable Storage——- ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests——- ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof)——- rsop.msc
Scanners and Cameras——- sticpl.cpl
Scheduled Tasks——- control schedtasks
Security Center——- wscui.cpl
Services——- services.msc
Shared Folders——- fsmgmt.msc
Shuts Down Windows——- shutdown
Sounds and Audio——- mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game——- spider
SQL Client Configuration——- cliconfg
System Configuration Editor——- sysedit
System Configuration Utility——- msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately)——- sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot)——- sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot)——- sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting)——- sfc /revert
System File Checker \\\Utility (Purge File Cache)——- sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x)——- sfc /cachesize=x
System Properties——- sysdm.cpl
Task Manager——- taskmgr
Telnet Client——- telnet
User Account Management——- nusrmgr.cpl
Utility Manager——- utilman
Windows Firewall——- firewall.cpl
Windows Magnifier——- magnify
Windows Management Infrastructure——- wmimgmt.msc

RFF: http://bayinnoung.blogspot.com/2009/12/blog-post_07.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...