စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Friday, September 30, 2011

Create Free iTunes Account without Credit Card (1)

က်ေနာ္တို႔ Credit ကတ္မလုိ တဲ ့ Free iTunes Account တစ္ခုေလာက္ဖြင့္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေအာက္ပါအတုိင္းသာတစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ၾကည့္ပါ...အဆင္ေျပပါတယ္ဗ်ာ..
iPhone / iPad Touch ရွိၾကတဲ ့သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ iTunes Account မရွိသည့္အတြက္ Apple က ေပးတဲ့ Free Application ေတြကုိ Install မလုပ္ႏုိင္ၾကပါဘူး....iTunes Account ကလဲ Credit ကတ္ ရွိထားမွာ သာလွ်င္အဆင္ေျပတာကုိးဗ်..အခုေတာ့က်ေနာ္တုိ႔ Free iTunes Account တစ္ခုေလာက္ဖြင့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ...
ဖတ္ရတာလြယ္ကူတဲ ့အတြက္ ျမန္မာလုိမေရးေတာ့ပါဘူး...
ပထမဆုံး အေနျဖင့္
1. iTunes ကုိဖြင့္လုိ္က္ပါ။
2. Click on iTunes Store from Left Side Pane.
3. At the very bottom of the page, select My Store as “United States”. (Other Countries are not tested)
   (United States ကုိသာေရြးပါ၊ တျခားႏုုိင္ငံဆိုမရပါဘူး)


Once you made sure that your iTunes Store Location is set to US, select AppStore from the Menu located at the very bottom of the iTunes Store as shown below:


4. Click on any FREE Application and Download it by Clicking on Free as Shown in the Pic above :
5. The Page related to that Application will open. Click on Get App and you’ll get a Box as shown below :

6. In the Dialog Box Click on Create New Account.
7. Click on Continue.

8. Accept the License Agreement by Ticking the Check Box and then Click on Continue.

9. Fill in your Email ID, Password, Secret Question and Birth Date and click Continue.
10. Now as you see in the Image Below. You have another Payment Option which says “None“. Check that !11. Fill in your Details and click Continue. (if you’re wondering what to fill in for Address, you can fill up any valid PIN (ZIP) Code and Phone No. ex. City: New York, State: NY, Zip: 10012, Phone: 212  226-3127)
12. You’ll now be sent an Email. Check your EMail, Verify your Account.
13. Congratulations ! You’ve successfully created a new iTunes Account, totally free and without using or exposing any Credit Card Information !


 အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...