စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, October 5, 2011

DOWNLOAD An Android Guide : These Are The Droids You’re Looking For


Source: http://www.makeuseof.com/pages/download-these-are-the-droids-youre-looking-for-an-android-guide
Password: makeuseof

Learn everything you want to learn about Android, for free! “These Are The Droids You’re Looking For: An Android Guide”, by author Matt Smith, is the latest free manual from MakeUseOf.com. Outlining the ins and outs of Android, this guide covers basic everything from basic usage to rooting your phone, and is a must-have if you use Google’s smartphone OS.
Android is among the most influential operating systems crafted this century. Along with iOS, it has paved the way for mobile devices that offer an unprecedented level of functionality. Currently Android is the most common mobile operating system — and there’s no sign that its popularity will wane anytime soon.
*NEW* An Android Guide : These Are The Droids You Are Looking For


Download It Now
(11444 downloads)
Already own an Android device? This guide will help you become acquainted with it, and teach you tricks that can make it even better than it already is. Thinking of buying an Android device? This guide can help you with your decision, by showing you what Android can do.
This amazing manual will teach you:
  • Android’s history, from 2003 to now
  • Find out what Android version you’re running
  • Customizing the Android launcher
  • Enjoying music and videos on your phone
  • Exploring the Android Marketplace
  • How and why you should root your phone
  • Securing your Android phone
*NEW* An Android Guide : These Are The Droids You Are Looking For


Download It Now
(11444 downloads)
The guide is free but password-protected. Join MakeUseOf below to get the password. It will be emailed to you right after you have joined below.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...