စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Windows 7 ရဲ ႕Wirelss ကုိ WiFi HotSpot အေနျဖင့္ Setting ခ် ၾကည့္ရေအာင္

   
Windows 7 comes with a new feature for sharing your computers internet connection. Now you can do it wirelessly. Well, As long as your system’s wireless network adapter supports Windows 7 “virtual wi-fi” feature, you can do it.
Open an elevated command prompt (Type “CMD.EXE” in the start menu search bar, then right click the cmd.exe link and select “Run as Administrator”).
 • In the command window, type: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=MyNet key=MyPassword
  Replace “MyNet” with the name you want to use for the wireless network and replace “MyPassword” with your chosen password for accessing it)
 • Press Enter.
 • Now type: netsh wlan start hostednetwork
 • Press Enter.
 • Open Control Panel and go to Network and Sharing Center.
 • Click Change Adapter Settings.
 • Right click your Internet connection and select Properties.
 • Click the Sharing tab.
 • Check the box that says “Allow other network users to connect.”
 • Choose your virtual wi-fi adapter and click OK.
Now wi-fi enabled computers within range should see your new wireless network and others can connect to it if they know the password.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...