စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Sunday, November 6, 2011

Creating the Batch File to Clean Temporary Files

  1. Open Notepad and type the following:
    cd C:\Users\%username%\AppData\Local
    rmdir /S /Q Temp
  2. Save the file as cleantemp.bat
    cleantemp Automatically Delete Temporary Files in Windows 7 [How To]
  3. Now double click on the file to remove your temporary files and free up space on your computer
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...