စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Tuesday, November 1, 2011

Simple steps to install windows 7 on a MAC:

Simple steps to install windows 7 on a MAC:
 1. Update Bootcamp to at least version 3.1. Previous versions do not support Windows 7. You can download the required update from Apple's official website.
 2. Open Bootcamp through "Finder."
 3. Then go to "Applications," then select "Utilities" and click on the program to continue.
 4. Now we will partition hard disk space for Windows 7. (Maintain enough space for Mac OS X by setting Windows 7 partition in the range of 10-15-25giga byte)
 5. Now click on to partition.
 6. Boot camp icon will show on your OS X desktop, if partition was successful.
 7. Now put your Windows 7 DVD in DVD drive and click on start installation to continue.
 8. After that your Mac will restart with Windows 7 and will display all available partitions.

 9. Now Select Boot camp partition and click on format.
 10. After that Windows 7 starts installation automatically.
 11. After that installation your Mac will restart. Remove your Windows 7 DVD exactly at this point. (Note:- For step by step installation process can take help from my previous post How to clean install windows 7.)
 12. Now you will be booted into Windows 7 installation and here you can select language, time zone, display and many other properties.
 13. After that insert Mac OS X DVD for installation of device drivers. Boot camp installer will launch and here select to install Apple software update for Windows.
 14. Now connect to internet, download video card drivers or other missing drivers and Windows 7 updates.
 15. Finally restart after complete installation.
 16. Now select options key while on restart .You will see these multiple boot choices for OS X and Microsoft Windows 7.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...