စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, November 2, 2011

Ubuntu Studio 11.10 released.

Alternate install DVD

The alternate install DVD allows you to perform certain specialist installations of Ubuntu-Studio. It provides for the following situations:
  • setting up automated deployments;
  • upgrading from older installations without network access;
  • LVM and/or RAID partitioning;
  • installs on systems with less than about 384MiB of RAM (although note that low-memory systems may not be able to run a full desktop environment reasonably).
In the event that you encounter a bug using the alternate installer, please file a bug on the debian-installer package.
There are two images available, each for a different type of computer:


   
 PC (Intel x86) alternate install DVD
64-bit PC (AMD64) alternate install DVD
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...