စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, November 23, 2011

Folder ႏွင့္ File မ်ားအေၾကာင္း

Source: နည္းပညာအိမ္မက္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသိုေလွာင္ထားေသာအရာဝတၳဳမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက File ႏွင့္ Folder မ်ားကုိေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ Folder သည္အဝါေရာင္ရွိၿပီး အရာဝတၳဳမ်ားကို ထုပ္ပိုးရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ Folder သည္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း၌ ရွိေသာအရာအားလံုး ထည့္သိမ္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထည့္ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ပရိုဂရမ္မ်ား မ်ားကို Folder ျဖင့္သိမ္းစည္းေလ့ရွိသည္။File မ်ားသည္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေလ့ရွိသည္။ File မ်ားကို လုပ္ငန္းတြင္ တုိက္ရိုက္အသံုးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ စာရုိက္မည္ဆုိပါက စာရြက္တစ္ (Ms Word, Text) ကိုအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ File တစ္ခုကို ခြဲျခားၾကည့္ပါက ၎ File ၏အမည္ႏွင့္ အမ်ဴိးအစားဟူ၍မွတ္ယူႏိုင္သည္။အထက္ပါ ပံုမ်ားသည္ Application file မ်ားျဖစ္သည္။
File မ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲႏုိင္သည္။
Document File (စာစီစာရုိက္လုပ္ႏိုင္ေသာဖုိင္မ်ား)

Image File (ရုပ္ပံုဖုိင္မ်ား)

Audio File (အသံဖုိင္မ်ား)

Movie File (ရုပ္သံပါေသာဖုိင္မ်ား)

System File (အသံုးျပဳထားသည့္ စက္စနစ္ဖုိင္မ်ား)

My Computer\Local Disk C:\Windows\System32 ေအာက္တြင္ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ယင္းဖုိင္မ်ားကို မဖ်က္မိရန္အေရးႀကီးသည္။ ယင္းဖုိင္မ်ားအလုပ္လုပ္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
Folder/File Directory (Folder သုိ႔မဟုတ္ File မ်ားတည္ရွိရာေနရာ)
ေအာက္ပါပံုအတုိင္း File တစ္ခုေပၚသို႔ cursor ခ်ၿပီး Properties ကိုႏွိပ္ပါ ၎၏တည္ေနရာေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...