စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, November 2, 2011

HDD Raw Copy Tool Portable 1.02

A utility for low-level, sector-by-sector hard disk duplication and image creation

HDD Raw Copy tool makes an exact duplicate of a SATA, IDE, SAS, SCSI or SSD hard disk drive. Will also work with any USB and FIREWIRE external drive enclosures as well as SD, MMC, MemoryStick and CompactFlash media.

The tool creates a sector-by-sector copy of all areas of the hard drive (MBR, boot records, all partitions as well as space in between). HDD Raw Copy does not care about the operating system on the drive – it could be Windows, Linux, Mac, or any other OS with any number of partitions (including hidden ones). This software will skip any bad sectors it finds.Here are some key features of "HDD Raw Copy Tool Portable":
· Supported interfaces: S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, SAS, USB, FIREWIRE.
· Big drives (LBA-48) are supported.
· Supported HDD/SSD Manufacturers: Intel, OCZ, Samsung, Kingston, Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital, and almost any other not listed here.
· The program also supports low-level duplication of FLASH cards (SD/MMC, MemoryStick, CompactFlash, SmartMedia, XD) using a card-reader.
Download Here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...