စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Saturday, January 28, 2012

Install Windows 7 in 10 minutes

Once the installation starts to expand the Windows files, hit SHIFT + F10. This will bring the command prompt window. Type in taskmgr to load task manager.
Once the Task Manager is loaded go to Process Tab. Right click on setup.exe set priority to High or Realtime. That’s it. This will emphasize the installation job. Optionally you can also assign the CPUs by going to Set Affinity.
This however doesn’t significantly affect the installation process. Until and unless you use some Solid State Drives or USB Flash drive as a source of Windows 7 installation files.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...